Vilkår og betingelser

 

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BASKETZONE.NET WEBSHOP


I. Definitioner

Ved begreber anvendt i nærværende vilkår og betingelser forstås:

1. Kunde – en fysisk fysisk person, juridisk person el. en organisatorisk enhed, der ikke har status som juridisk person, som i medfør af særregler har retsevne, og som aflægger Ordre i Webshoppen;

2. Civilkodekset – loven af 23. april 1964 (Lovtidende Nr. 16, pos. 93 med senere ændringer);

3. Vilkår og Betingelser – nærværende Vilkår og Betingelser for levering af ydelser ad elektronisk vej indenfor Basketzone.net Webshoppen;

4. Webshop (shop) – hjemmeside tilgængelig på adressen www.basketzone.net, hvorigennem Kunden kan i særdeleshed aflægge Ordrer;

5. Vare – produkter, som Webshoppen udbyder til salg;

6. Salgsaftale – aftale om salg af Varer i Civilkodeksets forstand, indgået mellem Basketzone.net og Kunden, som indgås via Webshoppens hjemmeside;

7. Loven om forbrugerrettigheder – loven af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Lovtidende af 2014, pos. 827);

8. Lov om levering af ydelser ad elektronisk vej – loven af 18. juli 2002 om levering af ydelser ad elektronisk vej (Lovtidende Nr. 144, pos. 1204 med senere ændringer);

9. Ordre – Kundens viljeserklæring, hvis direkte formål er at indgå en Salgsaftale, hvoraf der i særdeleshed fremgår type og mængde af den bestilte vare.
 

II. Generelle bestemmelser

1. Ved nærværende Vilkår og Betingelser fastsættes regler for brug af webshoppen, som er tilgængelig på adressen www.basketzone.net.

2. Nærværende Vilkår og Betingelser er Vilkår og Betingelser omhandlet i art. 8 i Loven om levering af ydelser ad elektronisk vej.

3. Basketzone.net webshoppen, som driver virksomhed via adressen www.basketzone.net, drives af Misico Sp. z o.o. Sp.k.., Nowogrodzka 2c, 92-221 Lodz, NIP [Tax ID No.]: 7282819297, REGON [statistical ID]: 367607120. Erhvervsvirksomheden er indregistreret i Det Centrale Register og Kontor for Oplysninger om Erhvervsvirksomhed (CEIDG), som føres af erhvervsministeren.

 E-mail adresse: shop@basketzone.net, telefon: +48 728907920.

4. Ved nærværende Vilkår og Betingelser fastsættes i særdeleshed:

- principper for registrering og anvendelse af konto hos webshoppen;

- vilkår og principper for aflæggelse af Ordrer i webshoppen ad elektronisk vej;

 - principper for indgåelse af Salgsaftaler ved hjælp af ydelser leveret af Webshoppen.

5. Brug af webshoppen er mulig udelukkende på betingelse af, at det af Kunden anvendte IT-system, opfylder følgende, tekniske minimumskrav: Internet Explorer, version 8.0 el. nyere el. Mozilla Firefox version 13.0 el. nyere med funktionen, der muliggør håndtering af JavaScript applets og cookies slået til el. Opera, version 10 el. nyere el. Chrome version 10 el. nyere. Endvidere en det nødvendigt at acceptere installation af komponenter af Adobe Flash Player i tilfælde af, at Webshoppen anmoder om installering heraf. Den minimale skærmopløsning udgør 1024x768 pixels.

6. Med henblik på at kunne benytte Webshoppens servicer skal Kunden selv sørge for at få adgang til en computerplads el. slutudstyr med internetforbindelse.

7. I henhold til den gældende lovgivning forbeholder Misico Sp. z o.o. Sp.k. sig ret til at indskrænke levering af ydelser via Webshoppen til personer, der er fyldt 18 år. I så fald underrettes de potentielle Kunder herom.

8. Kunderne kan til enhver tid få indsigt i nærværende Betingelser og Vilkår via linket, som kan findes på forsiden af www.basketzone.net. Betingelser og Vilkår kan downloades og udskrives.
 

III. Principper for brug af Webshoppen

1. Det er ikke obligatorisk at oprette en konto hos Webshoppen. Kunden kan aflægge en Ordre uden at oprette en konto hos Webshoppen. Det er dog en betingelse, at Kunden har gjort sig bekendt med nærværende Vilkår og Betingelser og har accepteret det.

Oprettelse af konto sker ved udfyldelse og accept af en registreringsformular, som stilles til rådighed på en af Webshoppens sider.

Det er en betingelse for at kunne oprette en konto, at Kunden har accepteret Betingelser og Vilkår og afgivet personlige oplysninger, som er markeret som obligatoriske.

Basketzone.pl kan fratage Kunden muligheden for at bruge Webshoppen og – helt el. delvist – indskrænke Kundens adgang til Webshoppens ressourcer, med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af Kundens tilsidesættelse af Betingelser og Vilkår, i særdeleshed i tilfælde af, at Kunden:

- under oprettelse af konto hos Webshoppen har afgivet urigtige, unøjagtige el. ikke aktuelle oplysninger, som er vildledende for tredjemænd el. som medfører krænkelse af tredjemænds rettigheder,

- har via Webshoppen gjort sig skyld i krænkelse af tredjemænds personlige rettigheder, herunder især personlige rettigheder af Webshoppens andre kunder,

- har gjort sig skyld i anden adfærd, som Basketzone.net anser for at være i strid med den gældende lovgivning el. generelle principper for anvendelse af Internettet el. som anses for at skade Basketzone.net’s gode omdømme.

2. Med henblik på at garantere sikker overførsel af meddelelser og udveksling af data i forbindelse med ydelser leveret via Hjemmesiden, træffer Webshoppen tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er velegnede under hensyntagen til, hvor sandsynligt det er, at sikkerheden af de leverede ydelser kan bringes i fare, især foranstaltninger til forhindring af uberettiget indsamling og modificering af personlige oplysninger, der afgives via Internettet.

3. Kunden er i særdeleshed forpligtet til:

- at anvende Webshoppen på en måde, der er i overensstemmelse med den i Republikken Polen gældende lovgivning, bestemmelser indeholdt i nærværende Betingelser og Vilkår samt almindelige principper for brug af Internettet,

- ikke at levere og ikke at formidle ulovligt indhold, fx indhold, der fremmer vold; der medfører ærekrænkelse el. krænkelse af tredjemænds personlige el. andre rettigheder,

- at bruge Webshoppen på en måde, der ikke forstyrrer Webshoppens funktion, især ved at anvende bestemt software el. udstyr,

- ikke at iværksætte handlinger såsom: spredning el. offentliggørelse af uønskede markedsføringsoplysninger på Webshoppens hjemmeside (spam),

- at bruge Webshoppen på en måde, der ikke er til gene for Webshoppens andre kunder og for Basketzone.net,

- at anvende enhver form for indhold offentliggjort på Webshoppens hjemmeside udelukkende til personlig brug.
 

IV. Procedure for indgåelse af Salgsaftale

1. Med henblik på at indgå en Salgsaftale med Webshoppen skal du gå ind på www.basketzone.net og vælge en Vare ved at tage de efterfølgende skridt med udgangspunkt i de viste meddelelser og oplysninger, som der er tilgængelige på hjemmesiden.

2. Varer, som Kunden ønsker at bestille, vælges ved at føje varerne til kurv.

3. Under aflæggelse af Ordre, indtil knappen, hvorved der bekræftes for aflæggelse af Ordren, trykkes på, har Kunden mulighed for at ændre ved de indtastede data og den valgte vare. For at kunne gøre dette følges de viste anvisninger og oplysninger, som der er tilgængelige på hjemmesiden.

4. Efter at Kunden har oplyst alle de fornødne data vises der en opsummering af den aflagte Ordre. Af opsummering af den aflagte Ordre fremgår bl.a. en beskrivelse af de valgte varer el. ydelser, den samlede pris og samtlige andre omkostninger.

5. Med henblik på at afsende en Ordre er det fornødent at acceptere Vilkår og Betingelser, afgive personlige oplysninger markeret som obligatoriske og trykke på knappen, hvorved der bekræftes for, at Ordren ønskes aflagt.

6. Oplysninger om Varer, anført på Webshoppens sider, udgør et tilbud i Civilkodeksets forstand, jf. art. 66. Kundens afsendelse af en Ordre udgør en viljeserklæring om, at Kunden ønsker at indgå en Salgsaftale med Misico Sp. z o.o. Sp.k., i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser.

Aftalen anses for at være indgået fra det tidspunkt, hvorpå Kundens Ordre er modtaget i Webshoppens IT-system, under forudsætning af, at Ordren er i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser.
Efter indgåelse af aftalen modtager Kunden en e-mail med bekræftelse af alle væsentlige elementer af Ordren.

7. Salgsaftalen indgås på polsk, og aftalens ordlyd er i overensstemmelse med Betingelser og Vilkår.

8. Ordrer gennemføres straks, senest 30 dage efter aflæggelse af Ordre.

9. Kan Webshoppen ikke gennemføre Ordren, fordi den bestilte vare ikke er tilgængelig, orienteres Kunden straks, senest 30 dage efter indgåelse af aftalen, herom og hele beløbet, som Webshoppen har modtaget af Kunden, refunderes.
 

V. Levering

1. Webshoppen leverer til Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Spanien, Nederlandene, Irland, Litauen, Luxembourg, Letland, Tyskland, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Ungarn, Storbritannien og Nordirland, Italien, Saudi-Arabien, Australien, Hviderusland, Kina, Hongkong, Iran, Japan, Sydkorea, Malesien, Norge, Rusland, Schweiz, Taiwan, USA, Canada og Forenede Arabiske Emirater og leverancer sker til adressen anvist af Kunden under aflæggelse af Ordre.

2. Levering af de bestilte Varer sker via:

- Post Polen

- Kurerfirmaet DPD

Der er mulighed for personlig afhentning af den bestilte vare i vores butik: Misico Sp. z o.o. Sp.k., Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polen. Åbningstider: mandag til lørdag, kl. 9-17. Kun kontant betaling.

Detaljerede oplysninger om omkostninger kan findes i FORSENDELSE fanen. Leveringsomkostninger oplyses derudover under aflæggelse af Ordre.

3. Leveringstiden udgør 1-2 hverdage i Polen og 4-5 hverdage i EU (forsendelser leveres af kurerfirmaet DPD). Til landene udenfor EU er leveringstiden ca. 10-20 hverdage (forsendelser leveres af Post Polen), og den regnes fra datoen for Kundens afsendelse af Ordre.

4. Kunderne kan til enhver tid få indsigt i nærværende Betingelser og Vilkår via linket, som kan findes på forsiden af www.basketzone.net. Dokumentet kan downloades og udskrives.

Ordredata og Generelle Betingelser (Betingelser for salg) gemmes, sikres og stilles til rådighed via e-post. De kan få oversigt over de tidligere ordrer – ordrerne kan ses på Deres konto, efter indlogning.
 

VI. Priser og betalingsbetingelser

1. Priser på Varer er priser i polske zlotys og de er inklusive alle bestanddele, herunder moms (med angivelse af momssatsen), told mm.

2. Kunden kan betale prisen:

- ved bankoverførsel – før forsendelse af varen:

EUR: ING BANK
IBAN : PL21 1050 1461 1000 0091 1496 1411

SWIFT: INGBPLPW

Misico Sp. z o.o. Sp.k.

UL.Nowogrodzka 2c

92-221 Lodz

SOM POSTERINGSTEKST BEDES ORDRENUMMER ANFØRT.

- via PayPal systemet (www.paypal.com), vores e-mail shop@basketzone.net (vi anbefaler denne betalingsform som den hurtigste og den sikreste)

- eCard S.A. online betaling med betalingskort - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

- kontant ved personlig afhentning i vores stationære butik.
 

VII. Fortrydelsesret

14-dages fortrydelsesret tilkommer udelukkende Kunder, som er Forbrugere. I henhold til civilkodeksets art. 22 (1) ved begrebet Forbruger forstås en fysisk person, der foretager en retshandling med en erhvervsdrivende, under forudsætning af, at retshandlingen ikke har en direkte tilknytning til vedkommendes erhvervsvirksomhed el. faglig aktivitet.

1. Fortrydelsesret

De har 14-dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten kan udøves uden at oplyse årsagen hertil. Fortrydelsesretten ophører 14 dage efter, at De er kommet i besiddelse af den købte genstand el. efter den dag, hvorpå en anden person, der ikke er fragtmand, som blev udpeget af Dem, er kommet i besiddelse af den købte genstand.

For at udøve fortrydelsesretten skal De underrette os (Misico Sp. z o.o. Sp.k., Nowogrodzka 2c 92-221 Lodz, shop@basketzone.net, Telefon: +48 728907920) om Deres beslutning om at udøve fortrydelsesretten ved en entydig erklæring (fx et brev sendt pr. post, fax el. e-mail). De kan gøre brug af skabelon til fortrydelse: SKABELON TIL DOWNLOAD, hvilket dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det nok, at De sender en meddelelse om Deres ønske om at udøve fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.

2. Virkninger af udøvelse af fortrydelsesretten

I tilfælde af, at De har udnyttet fortrydelsesretten, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget af Dem, herunder leveringsomkostninger (undtagen ekstra omkostninger, som skyldes, at De har valgt en anden leveringsmåde end den billigste, almindelige leveringsmåde, som vi tilbyder), straks, under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at vi er blevet underrettet om Deres beslutning om at udnytte fortrydelsesretten. Betalingen refunderes vha. samme betalingsmåder, som De har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har meddelt Deres samtykke til en anden løsning; De pålægges under ingen omstændigheder nogen gebyrer i forbindelse med refusionen. Vi kan udsætte refusionen til vi har modtaget det købte el. til vi har modtaget en kvittering for retur afsendelse heraf, afhængigt af, hvilket af de to finder sted tidligere.

Den købte vare bedes returneret til adressen Misico Sp. z o.o. Sp.k., Nowogrodzka 2c 92-221 Lodz,, straks, og i hvert fald senest 14 dage efter den dag, hvorpå De har underrettet os om, at De ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Fristen anses for at være overholdt, såfremt De sender varerne retur inden udløb af 14 dages frist. De bliver pålagt direkte omkostninger i forbindelse med returnering af det købte. De bærer udelukkende ansvar for forringelse af varen, som skyldes, at varen har været anvendt på en anden måde end det var nødvendigt for at kunne konstatere varens beskaffenhed, egenskaber og funktion.

VIII. Reklamationer vedrørende Varer

1. I sin egenskab af sælger er Misico Sp. z o.o. Sp.k. ansvarlig for mangler over for Kunde, som fastsat i Civilkodekset, især Civilkodeksets art. 556 og art. 556[1]-556[3].

2. Reklamationer, som fremsættes i forbindelse med krænkelse af Kundens lovbestemte rettigheder el. i medfør af nærværende Vilkår og Betingelser, skal sendes til: Misico Sp. z o.o. Sp.k., Nowogrodzka 2c 92-221 Lodz, shop@basketzone.net. Misico Sp. z o.o. Sp.k. forpligter sig til at orientere Kunden om, hvorvidt reklamationen er berettiget el. ej, i løbet af 14 dage.

Kunden kan gøre brug af vedlagte reklamationsblanket: SKABELON TIL DOWNLOAD, hvilket dog ikke er obligatorisk.

Misico Sp. z o.o. Sp.k. er ikke producenten af Varerne. Basketzone.net er ikke garantiansvarlig for den solgte Vare. Det er udelukkende producenten, der kan bære garantiansvar for den solgte Vare, på betingelser og i perioden anført i garantibeviset. Fremgår det af garantibeviset, kan Kunden gøre sine garantikrav gældende direkte over for den autoriserede serviceforhandler, hvis adresse fremgår af garantibeviset.

IX. Reklamationer vedrørende levering af ydelser ad elektronisk vej

1. Basketzone.net træffer foranstaltninger med henblik på at sikre den fuldstændigt korrekte funktion af Webshoppen, for så vidt dette er muligt når henset til den aktuelle, tekniske viden, og forpligter sig til at - inden for en rimelig frist - udbedre enhver form for uregelmæssigheder anmeldt af Kunder.

2. Uregelmæssigheder i forbindelse med Webshoppens drift kan anmeldes skriftligt ved at rette henvendelse til: Misico Sp. z o.o. Sp.k., Nowogrodzka 2c 92-221 Lodz,, shop@basketzone.net el. ved hjælp af kontaktformular.

3. På reklamationsblanketten bør Kunde oplyse sit navn, postadresse, type og dato for konstatering af uregelmæssigheden i forbindelse med Webshoppens funktion.

4. Misico Sp. z o.o. Sp.k. forpligter sig til at orientere Kunden om, hvorvidt reklamationen er berettiget el. ej i løbet af 14 dage.

X. Slutbestemmelser

1. Eventuelle tvister, der måtte opstå mellem Misico Sp. z o.o. Sp.k. og Kunde, der er forbruger i civilkodeksets forstand, jf. civilkodeksets art. 22[1], skal afgøres af de kompetente domstole i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser herom.

2. Eventuelle tvister, der måtte opstå mellem Misico Sp. z o.o. Sp.k. og Kunde, der ikke er forbruger i civilkodeksets forstand, jf. civilkodeksets art. 22[1], afgøres ved Misico Sp. z o.o. Sp.k. s værneting.

3. I øvrigt finder bestemmelser indeholdt i civilkodekset, loven om levering af ydelser ad elektronisk vej og andre, relevante bestemmelser af den polske lov anvendelse.
 

XI. Regler for pleje af fodtøj

Inden du tager nye sko på for første gang læs oplysninger indeholdt på den originalle æske og etiketter på skoen, der indeholder oplysninger om de anvendte materialer og den måde, hvorpå skoene skal plejes. Overholdes anvisningerne kan du nyde skoene længere.

Grundlæggende regler for pleje af fodtøj:

1. tilsmudsede sko renses først, og pudses først efter rensning,

2. fodtøjet må ikke renses vha. opløsningsmidler, idet de ødelægger yderlaget på læder og kunstlæder,

3. til vask anvendes blødt stof el. en svampe fugtet med varmt vand. Skoens overflade renses uden at gøre hele skoen våd,

4. våde sko må ikke tørres i nærheden af varmekilder (ovne, radiatorer),

5. fodtøjet stilles til tørre ved stuetemperatur, indvendigt skal skoene afstives med et fugtabsorberende materiale, fx aviser,

6. fodtøjet skal skiftes og udluftes,

7. det påhviler Køber at pleje fodtøjet indvendigt (renholdelse, udskiftning af indlæg, tilpasning af sokker- el. strømpefarver til skoenes indvendige farve – mørke sko kan medføre misfarvning af lyse sokker),

8. husk altid at binde dine sko omhyggeligt; forkert bundne sko kan blive deformeret; læder er et materiale, der ”vænner sig” til fodens form, og ukorrekt binding af skoene kan føre til, at læderet bliver deformeret el. måske endda sprækker,

9. det er ikke tilladt at vaske fodtøj i vaskemaskine.

Pleje af tekstilsko:

1. det, hvor nemt der er at rense tekstilsko, afhænger i høj grad af de anvendte råvarer og type af overflade på tekstilmaterialer,

2. glatte materialer bliver ikke så tilsmudset som stoffer med ru og uregelmæssige yderflader; det er nemmest at fjerne tilsmudsning fra materialer i syntetiske fibre,

3. tekstilsko renses vha. en svamp fugtet i sarte vaskestoffer opløst i lunkent vand,

4. undgå at lade dine sko blive meget våde – det kan få limen til at gå op og kan medføre delaminering af materialer, som danner et lagsystem, hvilket fører til en betydelig svækkelse af fodtøjet (afskalning af PU-skum, udvaskning af lim).

5. det er ikke tilladt at vaske fodtøj i vaskemaskine, 

6. skoene skal lades tørre et velventileret sted, væk fra varmekilder.

Pleje af lædersko

1. pleje af læder går ud på beskyttelse af læderet mod skadelige forandringer af læderets struktur, især mod ødelæggende virkning sved på fedtstoffer indeholdt i læderet,

2. ud fra læderkonserveringsmidler, som der er tilgængelige på markedet, er det bedst at vælge skocremer, der indeholder voks, især vand- og opløsningsbaserede cremer, hvis konsistens er mindre fedtet end konsistensen af opløsningsbaserede cremer, og som er nemmere at påføre skoen; efter påføring danner de en glansende film, der er modstandsdygtig over for fugtpåvirkning, hvorved de beskytter lædersko mod påvirkning af vand,

3. særlig opmærksomhed skal udvises ved anvendelse af selv-glansende skocremer, som ofte, på sarte lædertyper, hvor pigmentet i yderlaget ikke er fastsiddende, medfører misfarvning og pletdannelse; anvendes selv-glansende skocremer i en længere periode, til daglig pleje dannes der et tykt lag på læderets overflade; hvorefter laget revner og krakelerer, hvilket ser ud, som om læderets yderlag sprækker og skaller af, og ofte fører til beskadigelse af læderets yderlag,

4. til farvet læder anbefales det at anvende farvede skocremer, hvorved opnås, at farven bliver kraftigere og mere livlig,

5. til nye færdiggørelser af læder med forhøjet fedtindhold bør man ikke anvende cremer og midler, der indeholder terpentin og benzin, som kan ændre læderets farve og udseende,

6. også sko i velour- og nubuklæder må ikke pudses, de skal derimod renses med en specialudviklet børste (fås i skoforretninger) el. vha. fugtigt, hårdt opvredet stof; oliebehandlet læder (pull-up) og velourlæder plejes vha. plejemidler i aerosol, beregnet til denne type læder,

7. det er ikke tilladt at vaske fodtøj i vaskemaskine.

Pleje af kunstlæder

1. fodtøj med yderlag af kunstlæder skal også plejes,

2. formålet med pleje af fodtøj i kunstlæder er at forhindre udvaskning af blødgøringsmidler fra kunstlæderets yderlag; med henblik på at friske yderlaget op er det nok med at gnide overdelen med et stykke tørt el. vædet, blødt stof;

3. der skal anvendes vandbaserede emulsionscremer, der ikke indeholder voks og opløsningsmidler, og som virker fugttilførende og anti-elektrostatisk,

4. til vask af yderlag på sko i kunstlæder må der ikke anvendes agressive opløsningsmidler såsom acetone, butylacetat, ethylacetat el. benzin, idet de medfører beskadigelse af yderlaget,

5. fodtøj i kunst- velourlæder renses derimod udelukkende vha. en vædet svamp og stilles efterfølgende til tørre,

6. det er ikke tilladt at vaske fodtøj i vaskemaskine.

Ovenstående oplysninger stammer fra Det Centrale Laboratorium for Fodtøjindustri.


 

 

FAQ
Basketzone butikken er på markedet siden 2010, siden da har vi vundet tillid af mere end 100 000 kunder, og vores Facebook profil har fået over 250 000 likes. Vi specialiserer os i salg af basketball og streetwear sko. Vi er stolte af, at vi sandsynligvis har i vores sortiment det største antal modeller af Air Jordan i verden. Alle vores produkter kommer fra den officielle distributør og er 100% originale. I Europa sender vi varerne via DPD kurerfirmaet. Vi har flere betalingsmetoder, men for nemheds og kundernes sikkerheds skyld anbefaler vi systemer: PayPal og eCard.